KHUNG CHƯƠNG TRÌNH LIVERPOOL JOHN MOORES

 

Chương trình đào tạo dự bị đại học

  • Sinh viên tất cả các chuyên ngành đều có 1 năm học dự bị Đại học. Sinh viên học các môn đại cương về kinh doanh và tiếng Anh để chuẩn bị vào chuyên ngành trong năm hai.
  • Chương trình được Đại học Liverpool John Moores thẩm định và đồng ý triển khai.

 

Năm 1 - Foundation year ( Dự bị đại học)

  Học kỳ 1 Học kỳ 2
STT Tên học phần Số TC Tên học phần Số TC
1 English Presentation Skills (Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh) 3 Academic Writing (Kỹ năng viết) 3
2 Academic Listening and Note-taking Skills (Kỹ năng nghe học thuật và ghi chép) 3 English composition 3
3 Soft Skills for Business (Kỹ năng mềm trong kinh doanh) 3 Principles of Management (Nguyên lý quản trị học) 3
4 Introduction to Business Organizations (Đại cương về cấu trúc doanh nghiệp) 3 Modern Principles of Economics (Nguyên lý kinh tế hiện đại) 3

 

Chương trình đào tạo 03 năm chuyên ngành

Sau khi sinh viên hoàn thành chương trình Foundation Year, sinh viên đủ điều kiện IELTS 5.5 sẽ được lựa chọn một trong năm chuyên ngành để hoàn thành và nhận bằng cử nhân do Đại học Liverpool John Moores cấp bằng.