Marketing

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Bằng cấp: Cử nhân - Marketing
 • Thời gian học: 4 năm (1 năm International Foundation Year, 3 năm chuyên ngành)

MỤC TIÊU

Bằng cử nhân kinh tế (danh dự), chuyên ngành Marketing nhắm đến đào tạo sinh viên sau khi tốt nghiệp có những yếu tố:

 • Có được nền tảng kiến thức vững chắc về lý thuyết trong kinh doanh, các mô hình, kỹ thuật và giải quyết vấn đề trong kinh doanh. Ngoài ra, còn đào tạo các sinh viên có những kỹ năng thực tiễn cần thiết trong các môi trường kinh doanh.
 • Phát triển kiến thức và kỹ năng cần thiết cho sự thành công trong ngành nghề kinh doanh, hay có thể tiếp tục tiến xa hơn trong sự nghiệp học thuật.
 • Phát triển kiến thức và kỹ năng về mảng marketing.

CẤU TRÚC KHÓA HỌC VÀ CÁC MÔN HỌC

Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4
 • English Presentation Skills
 • Academic Listening and Note-taking Skills
 • Soft Skills for Business
 • Introduction to Business Organizations
 • Academic Writing
 • English composition
 • Principles of Management
 • Modern Principles of Economics
 • Business and Economic Decisions
 • Contemporary Business Issues
 • Academic and Business Skills
 • Marketing for Business
 • Fundamentals of Management
 • Finance and Accounting Skills
 • Organisational Behaviour
 • Digital Business
 • Research Methods
 • Retail Management
 • Consumer and Buyer Behaviour in Action
 • Employability Skills
 • Or Personal Development
 • Strategic Management
 • Business Consultancy
 • Innovation & Creativity for Business
 • Marketing for Emerging Markets
 • Corporate Social Responsibility Personal
 • Or Development and Employment

Xem Khung chương trình chi tiết TẠI ĐÂY

HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

Chương trình học áp dụng các phương pháp đánh giá theo hệ thống giáo dục Anh Quốc. Hệ thống này bao gồm 05 cấp độ:

 • First class (Xuất sắc)
 • Upper second class (Giỏi)
 • Lower second class (Khá)
 • Third class (Trung bình)
 • Fail (Không đạt)

Có nhiều hình thức kiểm tra đánh giá như: Kiểm tra Online, viết báo cáo, làm dự án, thuyết trình theo nhóm/ cá nhân,… Những hình thức này được tính điểm theo bảng dưới đây:

Thang điểm <40% 40 - 49% 50 - 59% 60 - 69% 70 - 100%
Mức độ Không đạt Third class
Trung bình
Lower second class
Khá
Upper second class
Giỏi
First class
Xuất sắc