Quản trị Kinh doanh Quốc tế

    Học kỳ 1 Học kỳ 2
Năm STT Tên học phần Số TC Tên học phần Số TC
Năm 2 - Cấp độ 4 1 Business and Economic Decisions (Quyết định kinh tế và kinh doanh) 20 Marketing for Business (Marketing trong doanh nghiệp) 20
2 Contemporary Business Issues (Các vấn để kinh doanh đương đại) 20 Finance and Accounting Skills (Kỹ năng tài chính và kế toán) 20
3 Academic and Business Skills (Kỹ năng học tập và kinh doanh) 20 Fundamentals of Management (Quản trị đại cương) 20
Năm 3 - Cấp độ 5 1 Organisational Behaviour (Hành vi tổ chức) 20 International Monetary and Financial Systems (Hệ thống tài chính và quỹ tiền tệ quốc tế) 20
2 Digital Business Intelligence (Hệ thống báo cáo quản trị số) 20 International Trade and Markets (Các thị trường và giao thương quốc tế) 20
3 Research Methods (Phương pháp nghiên cứu khoa học) 20

Employability Skills (Kỹ năng hành nghề)

Hoặc

Personal Development (Phát triển cá nhân)

20
Năm 4 - Cấp độ 6 1 Strategic Management (Quản trị chiến lược) 20 International Business Organizations (Tổ chức kinh doanh quốc tế) 20
2 Business Consultancy (Tư vấn kinh doanh) 20 International Business Cultures (Văn hóa kinh doanh quốc tế) 20
3 Innovation & Creativity for Business (Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp)  

Corporate Social Responsibility (Trách nhiệm XH của doanh nghiệp)

Hoặc

Personal Development and Employment (Phát triển bản thân & nghề nghiệp)

20

Số TC - Theo hệ thống tín chỉ CATS tại Anh