Quản trị Kinh doanh Quốc tế

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Bằng cấp: Cử nhân - Quản trị kinh doanh quốc tế
 • Thời gian học: 4 năm (1 năm International Foundation Year, 3 năm chuyên ngành)

MỤC TIÊU

 • Sinh viên lĩnh hội được kiến thức nền tảng về lý thuyết, hiểu được các mô hình và kỹ thuật cũng như các vấn đề trong kinh doanh; tích lũy được các kỹ nẵng thực tiễn áp dụng trong môi trường kinh doanh.
 • Có nến tảng phát triển các kiến thức và kỹ năng chuyên môn cần để xây dựng một sự nghiệp thành công trong kinh doanh, hoặc có thể tham gia nghiễn cứu và học tập cao hơn trong học thuật.
 • Khả năng phát triển cá nhân và các kỹ năng quan trọng để làm việc hiểu quả một cách độc lập, cũng như khả năng hợp tác/ làm nhóm đáp ứng được các thách thức không ngững thay đổi trong môi trường kinh doanh.

CẤU TRÚC KHÓA HỌC VÀ CÁC MÔN HỌC

Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4
 • English Presentation Skills
 • Academic Listening and Note-taking Skills
 • Soft Skills for Business
 • Introduction to Business Organizations
 • Academic Writing
 • English composition
 • Principles of Management
 • Modern Principles of Economics
 • Business and Economic Decisions
 • Contemporary Business Issues
 • Academic and Business Skills
 • Marketing for Business
 • Finance and Accounting Skills
 • Fundamentals of Management
 • Organisational Behaviour
 • Digital Business Intelligence
 • Research Methods
 • Investment and Finance
 • International Monetary and Financial Systems
 • International Trade and Markets
 • Employability Skills
 • Strategic Management
 • Business Consultancy
 • Innovation & Creativity for Business
 • International Business Organizations
 • International Business Cultures
 • Corporate Social Responsibility

Xem Khung chương trình chi tiết TẠI ĐÂY

HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

Chương trình học áp dụng các phương pháp đánh giá theo hệ thống giáo dục Anh Quốc. Hệ thống này bao gồm 05 cấp độ:

 • First class (Xuất sắc)
 • Upper second class (Giỏi)
 • Lower second class (Khá)
 • Third class (Trung bình)
 • Fail (Không đạt)

Có nhiều hình thức kiểm tra đánh giá như: Kiểm tra Online, viết báo cáo, làm dự án, thuyết trình theo nhóm/ cá nhân,… Những hình thức này được tính điểm theo bảng dưới đây:

Thang điểm <40% 40 - 49% 50 - 59% 60 - 69% 70 - 100%
Mức độ Không đạt Third class
Trung bình
Lower second class
Khá
Upper second class
Giỏi
First class
Xuất sắc