Quản trị lữ hành Quốc tế

    Học kỳ 1 Học kỳ 2
Năm STT Tên học phần Số TC Tên học phần Số TC
Năm 2 - Cấp độ 4 1 Management and Leadership in Tourism (Quản trị và Kỹ năng lãnh đạo trong du lịch) 20 Tourism Marketing (Marketing du lịch) 20
2 The Business of International Tourism (Kinh doanh du lịch quốc tế) 20 Tourism Dynamics (Động lực thị trường) 20
3 Tourism Concepts (Khái niệm Du lịch) 20 Tourism and Leisure in Society (Du lịch và Giải trí trong xã hội) 20
Năm 3 - Cấp độ 5 1 Managing Tourism Operations (Quản trị Vận hành du lịch) 20 Tourism, Culture and Society (Du lịch, Văn hóa và Xã hội) 20
2 Work Related Learning (Học qua công việc) 20 Applied International Tourism (Du lịch Quốc tế Ứng dụng) 20
3 Investigating Tourism (Khảo sát du lịch) 20 Integrated Marketing Communications for Tourism (Truyền thông tiếp thị tích hợp) 20
Năm 4 - Cấp độ 6 1 Individual Research Project (Dự án nghiên cứu cá nhân) 20 Responsible Tourism and Planning (Du lịch bền vững và quy hoạch du lịch) 20
2 Tourism, Heritage and Culture (Du lịch, bảo tồn, và văn hóa) 20 International Marketing (Marketing quốc tế) 20
3     Enterprise & Entrepreneurship for Tourism (Khởi sự doanh nghiệp trong Du lịch) 20

Số TC - Theo hệ thống tín chỉ CATS tại Anh