Quản trị Lữ hành Quốc tế

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Bằng cấp: Cử nhân - Quản trị lữ hành quốc tế
 • Thời gian học: 4 năm (1 năm International Foundation Year, 3 năm chuyên ngành)

MỤC TIÊU

 • Có được kiến thức về lý thuyết, các mô hình và kỹ thuật kinh doanh, các vấn đề một cách nghiêm túc và những người có các kỹ năng thực tế cần thiết trong môi trường kinh doanh và quản lý du lịch quốc tế.
 • Được phát triển kiến thức và kỹ năng về quản lý du lịch quốc tế.
 • khả năng phân tích, đánh giá bản chất, cấu trúc, chức năng, quy trình và của các tổ chức kinh doanh và ý nghĩa quản lý du lịch quốc tế.
 • Phân tích các vấn đề đương đại trong kinh doanh và quản lý du lịch quốc tế.
 • Thể hiện kiến thức về các công cụ truyền thông kinh doanh và nhu cầu tích hợp.số trong việc xúc tiến, quảng bá các sản phẩm du lịch.

CẤU TRÚC KHÓA HỌC VÀ CÁC MÔN HỌC

Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4
 • English Presentation Skills
 • Academic Listening and Note-taking Skills
 • Soft Skills for Business
 • Introduction to Business Organizations
 • Academic Writing
 • English composition
 • Principles of Management
 • Modern Principles of Economics
 • Management and Leadership in Tourism
 • The Business of International Tourism
 • Tourism Concepts
 • Tourism Marketing
 • Tourism Dynamics
 • Tourism and Leisure in Society
 • Managing Tourism Operations
 • Work Related Learning
 • Investigating Tourism Tourism, Culture and Society
 • Applied International Tourism
 • Integrated Marketing Communications for Tourism
 • Individual Research Project
 • Tourism, Heritage and Culture
 • Enterprise & Entrepreneurship for Tourism
 • International Marketing
 • Responsible Tourism and Planning

Xem Khung chương trình chi tiết TẠI ĐÂY

HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

Chương trình học áp dụng các phương pháp đánh giá theo hệ thống giáo dục Anh Quốc. Hệ thống này bao gồm 05 cấp độ:

 • First class (Xuất sắc)
 • Upper second class (Giỏi)
 • Lower second class (Khá)
 • Third class (Trung bình)
 • Fail (Không đạt)

Có nhiều hình thức kiểm tra đánh giá như: Kiểm tra Online, viết báo cáo, làm dự án, thuyết trình theo nhóm/ cá nhân,… Những hình thức này được tính điểm theo bảng dưới đây:

Thang điểm <40% 40 - 49% 50 - 59% 60 - 69% 70 - 100%
Mức độ Không đạt Third class
Trung bình
Lower second class
Khá
Upper second class
Giỏi
First class
Xuất sắc