Tài chính

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Bằng cấp: Cử nhân - Tài chính
 • Thời gian học: 4 năm (1 năm International Foundation Year, 3 năm chuyên ngành)

MỤC TIÊU

 • Có được nền tảng kiến thức về lý thuyết trong kinh tế, các mô hình, kỹ thuật và các vấn đề khó khăn trong kinh doanh. Ngoài ra còn đào tạo ra các sinh viên có những kỹ năng thực tiễn cần thiết trong các môi trường kinh doanh và tài chính.
 • Phát triển kiến thức và kỹ năng về mảng tài chính.
 • Phát triển kiến thức và kỹ năng cần thiết cho sự thành công trong ngành nghề kinh doanh hay kiến thức để có thể tiếp tục học lên.
 • Phát triển các kỹ năng cá nhân và kỹ năng cốt lõi cho phép các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc hiệu quả bởi chính họ, hoặc làm việc nhóm, hay có thể xử lý được khi gặp thử thách trong công việc, đặc biệt ở môi trường kinh doanh nhiều biến động.

CẤU TRÚC KHÓA HỌC VÀ CÁC MÔN HỌC

Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4
 • English Presentation Skills
 • Academic Listening and Note-taking Skills
 • Soft Skills for Business
 • Introduction to Business Organizations
 • Academic Writing
 • English composition
 • Principles of Management
 • Modern Principles of Economics
 • Business and Economic Decisions
 • Contemporary Business Issues
 • Academic and Business Skills
 • Marketing for Business
 • Finance and Accounting Skills
 • Fundamentals of Management
 • Organisational Behaviour
 • Digital Business Intelligence
 • Research Methods
 • Investment and Finance
 • International Monetary and Financial Systems
 • Employability Skills

Or

 • Personal Development
 • Strategic Management
 • Business Consultancy
 • Innovation & Creativity for Business
 • Financial Risk Management
 • International Corporate Finance
 • Corporate Social Responsibility

Or

 • Personal Development and Employment

Xem Khung chương trình chi tiết TẠI ĐÂY

HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

Chương trình học áp dụng các phương pháp đánh giá theo hệ thống giáo dục Anh Quốc. Hệ thống này bao gồm 05 cấp độ:

 • First class (Xuất sắc)
 • Upper second class (Giỏi)
 • Lower second class (Khá)
 • Third class (Trung bình)
 • Fail (Không đạt)

Có nhiều hình thức kiểm tra đánh giá như: Kiểm tra Online, viết báo cáo, làm dự án, thuyết trình theo nhóm/ cá nhân,… Những hình thức này được tính điểm theo bảng dưới đây:

Thang điểm <40% 40 - 49% 50 - 59% 60 - 69% 70 - 100%
Mức độ Không đạt Third class
Trung bình
Lower second class
Khá
Upper second class
Giỏi
First class
Xuất sắc