LIÊN HỆ VỚI TRƯỜNG

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á

Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 3519 929 - 0236 3519 991

Website: donga.edu.vn 

Email:

ĐƯỜNG ĐẾN ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

LIÊN HỆ VỚI KHOA

Khoa Sau Đại học

Số điện thoại: 0236 3.662.295

Nguyễn Hữu Vinh

0905.736.229

Nguyễn Thị Lệ Thủy

0394.262.545

KẾT NỐI MẠNG XÃ HỘI

TUYỂN SINH QUỐC TÊ
KHOA SAU ĐẠI HỌC